Avís Legal

INFORMACIÓ GENERAL

El present Avís Legal regula l'ús del lloc Web de Acceseo Labs, al qual s'accedeix mitjançant l'adreça principal de www.acceseo.com

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

És responsabilitat dels visitants o usuaris a aquest lloc Web l'atenta lectura de les condicions generals d'ús que es detallen. L'ús o accés a aquest lloc implica el coneixement i la plena acceptació de totes i cadascuna de les advertències legals i condicions generals que, en qualsevol moment, pugui establir Acceseo Labs.

Així mateix, la utilització de determinats serveis que aquest lloc pot posar a disposició dels usuaris implicarà l'acceptació, sense cap reserva, de les condicions particulars, advertiments o instruccions que Acceseo Labs pogués establir en qualsevol moment amb caràcter específic, substitutiu o complementari al de les presents condicions generals.

CONDICIONS D'ACCÉS

En general, l'accés als continguts facilitats per Acceseo Labs serà de caràcter lliure i gratuït, i no s'exigirà als usuaris que facilitin dades personals, ni es subscriguin, ni facin ús de claus o contrasenyes, a excepció de l'accés restringit a la secció de clients de Acceseo Labs.

Quan per a la contractació o sol licitud d'informació d'un determinat servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. Acceseo Labs es compromet a donar a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la naturalesa i finalitat dels mateixos, en les condicions i termes que queden reflectides en la Política de Privacitat.

Per aquells casos en què es fa necessari l'ús de claus d'accés (nom d'usuari i contrasenya), l'usuari es compromet a usar-d'acord a les següents restriccions:

 • Les claus, seleccionades per l'usuari, no hauran de ser contràries a la moral i els bons costums generalment acceptats, ni de qualsevol manera infringir els drets de propietat industrial i intel lectual i l'honor ia la pròpia imatge de tercers.
 • Les claus d'accés són per a ús personal i exclusiu de l'usuari titular de les mateixes, i la seva custòdia i correcta utilització són responsabilitat del mateix. Acceseo Labs no es fa responsable per cap perjudici en què l'usuari o tercers puguin incórrer com a conseqüència que altres persones facin ús de les seves claus, amb o sense consentiment o coneixement de l'usuari.
 • No obstant això, Acceseo Labs es compromet a complir amb el deure de secret respecte a les claus registrades i utilitzades pels usuaris.

CONDICIONS D'ÚS

L'ús del lloc Web de Acceseo Labs haurà d'obeir al contingut d'aquestes Condicions Generals, a qualssevol disposicions legals aplicables ia les exigències de la moral i els bons costums generalment acceptats, així com a les d'ordre públic.

Llevat prèvia i expressa autorització de Acceseo Labs, els usuaris només podran fer ús dels continguts i serveis oferts en aquest lloc web a tall personal, abstenint de realitzar qualsevol acte que, directament o indirectament , suposi una explotació comercial dels mateixos.

En tot cas, els usuaris utilitzaran els continguts i serveis facilitades per Acceseo Labs de conformitat amb la legalitat vigent, i assumiran les responsabilitats que els corresponguin per les conductes o activitats que, en qualsevol forma , puguin resultar il lícites o lesives per drets de tercers o que puguin perjudicar, impedir o limitar l'ús d'aquest lloc web a altres usuaris.

Els usuaris es comprometen a no transmetre o difondre a través de Acceseo Labs missatges, imatges, fotografies, programari, dades o continguts que:

 • de qualsevol forma contravinguin o atemptin contra drets fonamentals reconeguts per l'ordenament jurídic.
 • indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigratorias, difamatòries, infamantes, violentes, discriminatòries per raó de sexe, raça, religió o ideologia, o, en general, siguin contràries a la llei, a la moral oa l'ordre públic.
 • siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats, obscens o extemporanis.
 • es trobin protegits per qualssevol drets de propietat intel lectual o industrial pertanyents a tercers, excepte prèvia i suficient autorització del seu legítim titular.
 • lesionin o puguin lesionar el dret al'honor, a la intimitat personal, a la pròpia imatge de terceres persones o infringeixin la normativa sobre el secret o confidencialitat de les comunicacions.
 • constitueixin publicitat il lícita, enganyosa o deslleial.
 • continguin virus, cavalls de Troia, cucs, bombes de temps o qualsevol altre material o programa que pugui danyar o alterar el funcionament d'equips o sistemes informàtics.

Acceseo Labs es reserva el dret unilateral, en qualsevol moment i sense previ avís o justificació, de denegar l'accés al seu lloc web a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d'Ús

 • Twitter es troba fora de servei